Условия за ползване

Европейският Център за Профилактика и Контрол върху Заболяванията (ECDC) обяви, че не е известно за точно какъв период от време, коронавирусът SARS-CoV-2 може да оцелее на повърхности, но се смята, че може да оцелее няколко дни в околната среда. Тази оценка се основава, на връзката с периода на оцеляване на други вируси от семейството на коронавирусите, които са кодирани за епидемиите, като SARS-COV и MERS-COV, които оцеляват на различни повърхности, средно погледнато, повече от 48 часа при температура на околната среда от 20 градуса по Целзий.
Според препоръките на здравните власти, елиминирането на микроби, мръсотия и примеси по повърхностите, рискът от разпространение на вируса намалява.
Поради тази хипотеза, отнасяща се до оцеляването на новия вид коронавирус по повърхностите и в съответствие с препоръките относно социалното поведение, отговорно за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19), издадено от Румънското Министерство на Здравеопазването, Frisbo e-fulfilment SA решихме да почистим всички Продукти, преди да влезем в складовете на нашите партньори и преди да бъдат доставени на крайните клиенти (както във фазата на получаване на продукта, така и във фазата на връщане). Поради тази причина, през цялото провеждане на извънредното положение, всички условия за поемане на продуктите, предвидени както в споразумението за услуги - т. нар. договор за изпълнение -, така и в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА ИНТЕГРАЦИОННА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФУЛФИЛМЪНТ УСЛУГИ (условия, които могат да бъдат намерени на уебсайта www.frisbo.ro) ще бъдат компенсирани, поради причини за епидемиологична безопасност на населението, определени от разпространението на коронавирус SARS-CoV-2, с период от 96 часа , за да бъдат почистени всички стоки.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ КОИТО ФОРМИРАТ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФУЛФИЛМЪНТ УСЛУГИ

 

СЪОБРАЖЕНИЯ
КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ SC Frisbo Efulfillment SA, е разработила сложна платформа за фулфилмънт и услуги, която се определя като услугата, при която оператор поема целия процес на изпълнение на поръчката, от името на онлайн магазин, от складиране, приемане на поръчки, опаковане и доставка, използвайки облачни системи за управление, отчитане и проследяване на поръчки;
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Продавачът иска да преобразува своите непреки оперативни разходи, произтичащи от операции като складиране, приемане на поръчки, управление на стоки, фактуриране, опаковане и подготовка за доставка, в директни разходи, свързани с броя на изпълнените поръчки и количеството стоки на склад, като се има предвид, че Продавачът извършва директни или онлайн продажби чрез собствената си платформа или платформите на други онлайн играчи;
КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ в съответствие с общите условия, определени в споразумението за фулфилмънт услуги (сключено и влязло в действие между Frisbo и Продавача), и в тези общи условия, приложени към споразумението за фулфилмънт услуги, Продавачът е потвърдил и е готов да предостави на SC Frisbo E-fulfillment SA правото да извършва електронни фулфилмънт услуги, директно или чрез трети страни партньори, Frisbo има право да съхранява Продуктите в помещения, различни от тези, които му принадлежат.
СЛЕДОВАТЕЛНО, като се вземат предвид обещанията и взаимните споразумения, съдържащи се тук, и за други добри и ценни съображения, чието получаване и задоволяване се потвърждава тук от Продавача и SC Frisbo Efulfillment SA, Продавачът потвърждава, че тези условия напълно отразяват цялата му воля и приема да бъде обвързан от същото, при изпълнение на задълженията си по споразумението за фулфилмънт услуги, като страните се разбират и договарят, че тези общи условия са неразделна част от споразумението за фулфилмънт услуги. Подписвайки споразумението за фулфилмънт услуги, страните потвърждават пълното си, изричното и недвусмислено приемане на тези общи условия, свързани със споразумението за фулфилмънт услуги.

ДЕФИНИЦИИ
Frisbo: SC Frisbo Efulfillment SA, с регистрирани офиси на адрес: Braşov county, Brasov city, 15 Noiembrie street, no. 38, ap.1, имейл: laura.frincu@frisbo.com, регистриран при Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov (Офис на Търговския Регистър, част от Окръжния Съд на Брашов) с Регистрационен Номер на Компанията No. J8/1447/2013, VAT номер RO32302244, IBAN RO59BRDE080SV20687880800 отворена при банка BRD Braşov, надлежно представляван от Bogdan COLCERIU, действащ в качеството си на Председател на Борда на Директорите;
Продавач: Юридическото лице или всяко юридическо лице, което се възползва от фулфилмънт услугите, предоставяни от Frisbo съгласно споразумение за фулфилмънт услуги, изпълнено оформено с Frisbo;
Споразумение: Правното споразумение, от което тези общи условия са неразделна част, както и всички анекси и допълнения, регулиращи договорните отношения между Frisbo и Продавача, по отношение на услугите за изпълнение, предоставени от Frisbo на Продавача, в замяна на Цената, предоставяйки на Продавача достъп до тези услуги, чрез софтуерното приложение Frisbo, в съответствие с условията на законовото споразумение и настоящите Общи условия;
Продукти: Продуктите, предлагани от Продавача, чрез платформата за онлайн продажби, използвана от продавача;
Приложение Frisbo: Софтуерното приложение, използващо облачно базирани системи за управление, чрез които Frisbo предоставя на Продавача достъп до фулфилмънт услугите, които включват, но не се ограничават до следните операции: съхранение на Продуктите, които са собственост и се продават от Продавача, управление на Продуктите, приемане на поръчки от платформата за онлайн продажба използвана от Продавача, фактуриране на Продукта от името на Продавача, опаковане и подготовка за доставка на всяка поръчка и изпълнение на поръчки от името на онлайн магазина, използван от Продавача. Приложението Frisbo се счита, че включва всички Плъгини / Модули, разработени от Frisbo, с цел свързване на онлайн магазините с неговите услуги.
Клиент: Физическото или всяко юридическо лице, което е адресат на поръчката, направена от Продавача в приложението Frisbo
Поръчка: Заявка, изпратена от Продавача чрез приложението Frisbo, във връзка с подготовката за доставка до Клиента на Продуктите на Продавача, съхранявани в складовете на Frisbo.
Поръчка за съхранение: Заявка, изпратена от Продавача до Frisbo (чрез приложението Frisbo), при което последният е инструктиран да инициира услугите за електронен фулфилмънт, състоящи се в това, че Продавачът съобщава на Frisbo кодовете и наименованието на Продуктите, предмет на поръчката за съхранение, количеството, датата, адреса и графика за доставка, както и всички други допълнителни заявки / информация, изисквани от Frisbo, с оглед изпълнение на целта на Споразумението.

 

Чл. 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА. ПОРЪЧКИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА И НА ФРИЗБО
Всяко физическо или юридическо лице или друг субект на правото, което желае да се възползва от фулфилмънт услугите на Frisbo, може да влезе във бизнес отношения с Frisbo, след подписване на споразумението за фулфилмънт услуги и приключване на процеса на регистрация в платформата Frisbo. За целите на регистрацията физическото / юридическото лице / субекта на правото трябва да създаде акаунт / да изиска Frisbo да създаде акаунт на негово име в онлайн платформата Frisbo, да попълни исканата информация и да качи документите, необходими за регистрация, да качи Каталог на продуктите, както и техните характеристики (включително, но не само, вид на продукта, размер, тегло и т.н.) Продавачът представя и гарантира, че информацията и документите, предоставени на Frisbo, по време на процеса на регистрация, са навременни, точни и пълни.
1.2.Продавачът, в последствие ще изпрати на Frisbo Поръчка за Съхранение, като го инструктира да започне услугите за електронен фулфилмънт за себе си и като посочи кодовете и наименованието на Продуктите, предмет на поръчката за съхранение, количеството, датата, адреса и графика за доставка, като както и всички други допълнителни заявки / информация, изисквани от Frisbo, с оглед изпълнение на целта на Споразумението („Поръчка за Съхранение“).
1.3.1.2. В рамките на 48 (четиридесет и осем) работни часа, след издаването на Поръчката за Съхранение, Frisbo се задължава да потвърди (писмено чрез имейл или чрез онлайн платформата Frisbo) поръчката за съхранение и приемане на продукта и мястото (окръг, населено място, адрес), където продуктите ще се съхраняват. Всяка поръчка за съхранение, която не съдържа информацията, посочена в предишния параграф, няма да бъде потвърдена в рамките на определения срок и може да бъде отказана или частично приета от Frisbo. По този начин приемът трябва да бъде съобщен и обявен предварително от Клиента, с минимум 2 (два) работни дни.
1.3. Продавачът се задължава да достави Продуктите, свързани с всяка Поръчка за Съхранение, в рамките на срока и в потвърдените от Frisbo количества, съгласно приетата Поръчка за Съхранение, в съоръжението за съхранение, съобщено от Frisbo в известието за получаване на поръчката или в отговора, автоматично генериран от онлайн платформата Frisbo.
1.4. Страните се задължават да изпълняват и разбират че са отговорни за изпълнението на следните задължения, по отношение на съхраняването, обработката, приемането и доставката на Продуктите до крайните клиенти и обработката на връщанията от крайните клиенти, както следва:


А. Следователно, Фрисбо се задължава:
а) да обработва от името на Продавача, Поръчки за своите Продукти
б) да съхранява Продуктите на Продавача при условията, посочени в настоящото Споразумение
в) да обработва Поръчките на Продавача чрез собствени облачни системи за управление на поръчки, регистрация, обработка, отчитане и проследяване.
г) да започне да приема поръчки, направени от крайния клиент, и да подготви пратките за доставка в рамките на 48 (четиридесет и осем) работни часа, след пристигането на стоките на Продавача, Продавачът разбира, че е необходимо такова време за приемане и поставяне на Продуктите. Този срок се приема от Frisbo само за поръчки до 800 продукта (максимум 50 SKU), при условие че продуктите винаги имат, към момента на приемане, етикети показващи специфичните кодове, съобщени по-рано в Поръчката за Съхранение. Страните се споразумяват, че операцията, при която Frisbo не може да извърши стандартно получаване на Продуктите на Продавача, поради липсата на баркодовете, изисквани от Продавача (или всеки друг вид код, изискван от Frisbo), или в случай на допълнителни количества, изпратени от Frisbo, се считат за преглед на стоката (и следователно се таксува в размер на 10 евроцента за бройка продукт).
д) да приеме Поръчките и да издаде фактурата от името на Продавача (ако Продавачът е избрал така), да извърши операции по вземане и пакетиране, да издаде въздушни товарителници (транспортни документи) и да подготви Продуктите за взимането на колета / пратките от куриерската служба, за да бъдат доставени до крайните клиенти. За да може Frisbo да извърши услугата за фактуриране, от името на Продавача, последният ще упълномощи Frisbo и ще му предостави цялата задължителна информация, посочена в националното законодателство, относно процеса на фактуриране.
е) да разреши на Продавача достъп до своята система за отчитане, облачно базирана, чрез потребителското име и паролата, получени след сключване на Споразумението за Фулфилмънт Услугите, които дават възможност на Продавача да вижда броя на поръчките и наличностите. Наличностите се актуализират най-малко на всеки 24 часа.
ж) в зависимост от месечния обем поръчки, взети и изпълнени от Frisbo, последният ще изчисли и фактурира на Продавача цената на услугите за електронен фулфилмънт, съгласно Ценоразписа в Приложение 1 към Споразумението за Фулфилмънт Услуги, подписано от страните, от които настоящите общи условия представляват неразделна част.
з) да работи през нормалните работни дни, между 09:00 ч. и 17:00 ч., от понеделник до петък. Frisbo ще подготви за доставка, онлайн поръчките на Продавача, регистрирани в работни дни до 13:00, преди края на деня. Този срок се поема от Frisbo, само ако са изпълнени две условия едновременно: поръчките трябва да бъдат автоматично взети (плъгин или интеграция в API) от облачната система за отчитане, предоставена на Продавача от Frisbo и само ако Frisbo гарантира транспортирането на тези продукти до крайния клиент. Поръчки, направени в събота и неделя, както и в национални или официални празници, ще бъдат обработени и предадени на куриера, до края на първия работен ден, следващ неработния ден. Тези условия се прилагат за стандартни онлайн поръчки, на до 10 продукта, идентифицирани с етикети с баркод, в съответствие с поръчката, направена от Продавача в приложението Frisbo. При по-големи поръчки, страните договарят и определят в споразумението сроковете за подготовка на поръчката. Тези условия не се прилагат за продукти, които не са етикетирани според поръчката на Продавача. Освен това Frisbo няма да обработи поръчки, докато се извършват прегледи на продуктите на Продавача. Поръчки, погрешно доставени по вина на Frisbo, няма да се считат за допустими за уреждане от Продавача и Frisbo няма да ги включи във фактурата. При поръчки, доставени на грешен адрес по вина на Frisbo, разходите за връщане и повторна доставка се поемат от Frisbo.
и)да сключи застрахователна полица за цялата стойност на придобиване на Продуктите на Продавача, съхранявани в своите складове. В този случай, „цялата стойност на придобиване“ означава стойността на придобиване на Продуктите (фактурата служи като подкрепящ документ в случай, че е предявен иск за обезщетение за застрахователно събитие). Ако стойността на застрахователната премия е по-висока от 3% от годишната стойност на предоставяните услуги, излишъкът може да бъде възстановен отново на Продавача. В случай на настъпване на застрахователно събитие, Frisbo ще използва получената сума като обезщетение, за да обезщети (до степента на стойността на застрахователната полица) Продавача, до размера на понесената загуба. „Сумата на настъпилата загуба“ означава стойността на придобиването (фактурата служи като подкрепящ документ, в случай че е предявен иск за обезщетение за застрахователно събитие).
й) да получи Продуктите (Разходите за разтоварване и съхранение на продукта, се поемат от Frisbo) от Продавача, при условие че Продавачът винаги се съобразява с данните, съдържащи се в потвърдената Поръчка, сроковете, графиците за разтоварване на складовете на Frisbo, договорени адреси за доставка, количество, вид и качество на Продуктите, получени от Продавача, структурата за товарене и палетизиране. Разходите за транспорт до мястото на доставка, посочени от Frisbo, се поемат изключително от Продавача.
к) С настоящето, Frisbo заявява и гарантира, че по всяко време запасите, отчетени в Приложението Frisbo, са в съответствие с физическите запаси, съществуващи в неговите складове, което представлява балансовата стойност. Ако обаче Продавачът поиска физическо складиране, Frisbo ще извърши този анализ на дати, договорени взаимно от страните. Продавачът разбира и приема, че така поисканите физически запаси ще бъдат фактурирани като поръчка, без обаче да се отчита теглото на продуктите. По време на инвентаризацията, задълженията на Frisbo, свързани с обработката на поръчките и подготовката на пакетите за доставка, се спират. Всякакви несъответствия в запасите, приписвани на Frisbo, ще бъдат покрити от Frisbo до стойността на придобиване, доказана от Продавача въз основа на отчета за инвентаризацията и данъчната фактура, издадена от Продавача, в рамките на максимум 15 календарни дни, от издаването на съответната фактура.
м) От момента на поемане на Продуктите от Продавача, Frisbo гарантира опазването на Продуктите и предприема всички подходящи мерки, за да предотврати тяхното влошаване / изменение / деградация / унищожаване / изчезване / загуба. Освен това, Frisbo се задължава да не изхвърля / ипотекира / залага или да налага никаква друга такса или възпрепятства по никакъв начин на продуктите, предмет на споразумението. Frisbo разбира и се съгласява, че с подписването на настоящото споразумение не придобива никакво право на собственост или друго право по отношение на продуктите на Продавача, освен ако изрично не е посочено друго. Frisbo, обаче не може да гарантира на своите Продавачи, че Продуктите няма да се променят по естествен начин в складовете, а Продавачът разбира, декларира и гарантира Frisbo, че няма да може да иска компенсация (от каквото и да е естество), за продуктите които са деградирали по естествен път;
n) Frisbo, незабавно ще информира Продавача за всяко фактическо или официално нарушение, от страна на трета страна по отношение на Продуктите, поети от Продавача, и предприема всички необходими мерки, за да гарантира тяхното запазване и ограничаване на загубите;


B. С настоящето, Продавачът се задължава:
а) да достави на Frisbo, Поръчка за съхранение най-малко 48 часа преди доставката на нови запаси от Продукта (както е посочено в Поръчката за Съхранение). В случай на неспазване на такъв срок, Продавачът ще трябва да заплати допълнителна такса от 30 евро + ДДС / поръчка. За целите, свързани със съхранението на Продукта и подготовката на поръчки за доставка до Клиентите, Продавачът се задължава да предостави на Frisbo всички материали, необходими за съхранението и подготовката на поръчките за доставка. Тези материали включват, без ограничение (в зависимост от спецификациите, изисквани от Frisbo), материалите, документите, снимките, информацията, техническите характеристики и спецификациите на Продуктите и т.н., необходими за документацията и обработката на Продуктите в склада. Материалите се подготвят във формат, определен от Frisbo за правилната и пълноценната обработка на продуктите чрез Frisbo. Всеки продукт, доставен с намерението да бъде управляван и обработен от Frisbo, без Продавачът да предостави необходимите материали, поискани от Frisbo, ще бъде приет в съответствие със споразумението на Frisbo.
б) да изпрати, преди да заяви Поръчката за Съхранение и когато настъпят промени, информацията, специфична за всеки Продукт / категория Продукти / модел, която Frisbo трябва да знае за целите на извършената работа и операциите, които трябва да извърши във връзка със съхранението и обработката на Продуктите. По този начин Продавачът ще предостави необходимата информация относно съхранението, боравенето, транспортирането с товаро-разтоварна техника, маркетинга и поддръжката; по отношение на всяка SKU (единица за съхраняване на стоките), тя ще съобщава обема и теглото на всеки тип продукт за Frisbo, за да може да издаде фактурата и AWB (Въздушна товарителница). Продавачът ще положи всички усилия, за да осигури правилното съхранение на Продуктите от Frisbo;
в) да предаде Продуктите на Frisbo, като спазва спецификациите на производителя, валидни към момента на подаване на Поръчката, както и изискванията за сигурност, съответствие, качество и опаковане, в съответствие с действащото Румънско и Европейско законодателство. Frisbo ще подготви Продуктите за доставка до крайните клиенти по същия начин, по който са получени (доколкото това е възможно, като се вземат предвид спецификациите на продукта и метода на опаковане).
г) да уведоми куриерските фирми или други превозвачи, за задължението си да натоварят пакетите, които да бъдат доставени до крайните клиенти в складовете на Frisbo, само до 17:00 ч., в случай че доставката се извършва съгласно споразумение, изпълнено директно между Продавача и куриерската фирма или друг превозвач.
д) Измерването, обработката, товаренето, доставката и транспортирането на Продуктите до мястото на доставка, посочено от Frisbo, ще бъде извършено от Продавача за негова сметка.
1.5. С оглед спазване на задълженията, посочени в раздел 2.4, Продавачът гарантира, че Продуктите, изпратени за съхранение, отговарят на следните условия:

 

 • Продуктите са доставени в опаковки, в състояние да гарантират тяхната цялост / твърдост по време на транспортиране, обработка и съхранение;
 • за всеки SKU(единица за съхраняване на стоките), Продавачът трябва да съобщи обема и теглото на всеки продукт;
 • Продуктите са доставени в опаковки, способни да гарантират тяхната цялост/твърдост по време на транспортиране, обработка и съхранение (полистирол, фолио). Продуктите ще бъдат доставени в опаковка, отговаряща на стандартите за добра употреба и качество.

 

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТА В СКЛАДОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
  Приемането по отношение на количеството на продуктите, предмет на всяка Поръчка, ще бъде извършено от представители на Frisbo в часа и на мястото на доставка, посочени в приетата Поръчка за Съхранение, след проверка на спазването на изискванията, посочени в Поръчката, и всички количествени несъответствия следва да бъдат съобщени на Продавача.
  Имайки предвид, че доставените Продукти са приети от Frisbo с единствената цел на тяхното съхранение и подготовка за доставка до крайните клиенти, Страните се споразумяват, че приемането по отношение на качеството на Продуктите ще се извърши при условията, определени в раздел 3.1., и ще бъде ограничено до очевидните дефекти на опаковката (най-голямата опаковка, в която са доставени продуктите).
  2.3.Привидните дефекти на Продуктите или количествените недостатъци, които не могат да бъдат установени при приемането, ще бъдат своевременно съобщени на Продавача, когато и ако бъдат открити.
  2.4. Правото на собственост на Продуктите, предадено от Продавача на Frisbo, ще остане на Продавача. Рисковете от унищожаване, изчезване, загуба или случайна загуба на Продуктите, обхванати от настоящото споразумение, преминават от Продавача към Frisbo, в момента на тяхното поемане от Frisbo, в съответствие с разпоредбите на споразумението, изпълнено от и между страните и на раздел 2.1 или където и да е другаде в споразумението на страните.

 

 1. 3. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ В СКЛАДОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
  3.1.При приемане на доставка или в рамките на срока, определен в раздел 3.3., Frisbo може да установи, че:
  ● Качеството на Продукта и / или опаковката не отговаря на спецификациите, предоставени на Frisbo;
  ● Кодът на Продуктите, не е идентичен с кода на продукта в Поръчката на Продавача или кода, договорен от страните;
  ● Продуктите и/или опаковките са повредени;
  ● Доставени са други Продукти, от посочените в поръчката, одобрена от Frisbo;
  ● Продуктите не се доставят в количеството, посочено в Поръчката, одобрена от Frisbo;
  ● Продуктите не са доставени в часа и / или мястото, посочени в Поръчката, одобрена от Frisbo;;
  ● Продуктите не спазват приложимите законови разпоредби, относно транспорта и маркетинга;
  ● Продуктите са забранени от съответните органи;
  ● Други случаи, предвидени в тези общи условия на споразумението за фулфилмънт услуги или предвидени в действащото румънско и европейско законодателство.
  3.2. Ако Frisbo уведоми Продавача, в момента на приемането по отношение на количеството или в срока, предвиден в раздел 3.3, за една или повече от ситуациите, посочени в раздел 4.1., Frisbo ще има следните възможности:
  ● да откаже доставката на Поръчката и да върне Продуктите, за сметка на Продавача;
  ● да приеме частично Продуктите, ако е доставено количество, по-малко от посоченото в Поръчката или някои продукти не съответстват на Поръчката
  3.3. Във всички по-горе изброени случаи, при отказ да се приеме доставката на Продуктите, разходите за приемане и доставка на Продуктите, се поемат от Продавача. Frisbo ще подготви Продуктите за връщане и ще уведоми Продавача, по електронна поща или други средства за комуникация, договорени от страните, за състоянието на запасите от Продуктите, които трябва да бъдат върнати, и мястото, където Продавачът трябва да получи върнатите Продукти. Продавачът ще има задължението да организира транспортирането на върнатите Продукти, за негова сметка в рамките на един работен ден (от получаване на уведомлението на Frisbo).
  3.4. Ако след като получи известието на Frisbo, Продавачът откаже да приеме / закъснява с приемането на върнатите Продукти, Frisbo ще има право да съхранява Продуктите за сметка на Продавача и всички разходи, направени със съхранението, се поемат от Продавача.
  3.5.Продавачът доставя Продуктите с опция за връщане, което означава, че Frisbo ще има възможност да върне 100% от несъответстващите продукти, ако същите не отговарят на Поръчката и / или Общите условия на Споразумението за Фулфилмънт Услуги и / или действащото законодателство.
  3.6.Ако по някаква причина са наложени ограничения от всеки съответен орган, по отношение на съхранението на Продуктите от Frisbo, Продавачът се задължава да приеме връщането на съответните Продукти от ограничението, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от датата на получаване на уведомлението на Frisbo.
  3.7.Ако връщането на Продукти е забранено или ограничено от закона и / или Продавачът откаже да поеме Продуктите, Frisbo ще се стреми да унищожи Продуктите и всички разходи, направени в процеса, се поемат от Продавача. В това отношение Frisbo ще изпрати на Продавача известие, посочващо наименованието на Продукта, количеството и причината за унищожаване на Продуктите, в 5 (пет) работни дни преди процеса на унищожаване. Разходите за унищожаване на продуктите ще бъдат възстановени на Frisbo, в рамките на 3 (три) дни.
  3.8.Никои от посочените в този раздел разходи, без ограничение, се поемат или ще бъдат поети от Frisbo: разходите, направени във връзка с опаковането, транспорта, застраховката за транспорт, пътните разходи на персонала, придружаващ Продуктите, обработка извън складовите помещения , мита и такси, надбавки, акцизи, унищожаване на бързоразвалящи се стоки, в съответствие с действащите законови разпоредби (ако има такива), всяка ситуация, предвидена в раздел 4.7 или другаде от споразумението и др. Ако клиентът, реши да упражни правото си да се откаже от споразумението от разстояние или да подаде Заявление за връщане на Продуктите, по каквато и да е причина, Frisbo не носи никаква отговорност, отговорността за реимбурсиране на клиента, на цената на върнатите Продукти, в определения за тази цел срок. в приложимите Правила, отнасящи се единствено за Продавача.

 

 1. 4. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТА. ГАРАНЦИЯ
  4.1. Продавачът носи пълна отговорност пред крайните клиенти, за всяка липса на съответствие на продуктите, открита от клиентите, които закупуват Продуктите на платформите за продажби. Гаранциите за Продуктите са единствено отговорност на Продавача.
  4.2. Продавачът носи отговорност пред Frisbo, както и към всяка трета страна, включително, но не само асоциации на потребители, контролни институции, органи, клиенти и т.н., за всякакви актове и / или щети, които могат да им бъдат причинени като резултат от липсата на съответствие или дефекти в Продуктите.
  4.3.В случай че, бъдат наложени санкции на Frisbo (според случая) от съответните органи, включително в резултат на съдебни действия, предприети срещу Продавача, поради неговото неспазване на законовите разпоредби относно търговията с продукти, по отношение на продуктите доставени до Frisbo за складиране, Продавачът се задължава да компенсира изцяло щетите и да изплати наказанията, наложени от властите, в рамките на 7 (седем) дни от получаване на съответното уведомление от Frisbo, при условие че се плати неустойка за забавено плащане в размер на 0,1% от неизплатената сума / ден закъснение, до постигане на пълно изплащане, както и за покриване на загубите, понесени от Frisbo в резултат на блокиране на дейността му в резултат на извършените проверки. Всяка глоба, разходи (адвокатски хонорари и др.) Или щети, нанесени от Frisbo във връзка със съхранението на Продуктите в резултат на действия, приписвани на Продавача, се възстановяват от Продавача на Frisbo или Frisbo ще бъде обезщетена от Продавача, в рамките на 7 календарни дни от получаване на уведомлението на Frisbo, подлежи на плащане на неустойка за забавено плащане в размер на 0,1% от неизплатената сума / ден закъснение до пълното изплащане на сумата. В това отношение Frisbo ще изпрати на Продавача, възможно най-скоро, копия на подкрепящи документи като: доклади, подготвени от контролни институции / органи, заявления, подадени от / срещу Frisbo срещу клиенти / други контролни институции / органи, съдебни разпореждания и други актове / документи в подкрепа на заявления, подадени от Frisbo. Тази клауза се прилага и в случай, че Frisbo (както е приложимо) бъде санкционирано от съответните органи, включително в резултат на правни действия, поради неспазване от страна на Продавача, на законовите разпоредби относно Фискалния кодекс или Кодекса на Фискалните Процедури, в случай че Продавачът предостави погрешна и / или непълна информация по отношение на издаването от Frisbo, от името на Продавача, на данъчните документи, придружаващи Продуктите.
  4.4 Продавачът се задължава да гарантира, че Продуктите, доставени с цел съхраняване и в последствие доставени до крайните клиенти, са в адекватно състояние и могат да бъдат доставени на крайните клиенти. С изключение на собствена вина, приемането на Продукта от Frisbo, без да повдига възражения по отношение на количеството или качеството, не освобождава Продавача от отговорност за дефекти на Продукта, открити от крайните клиенти. Крайният клиент има право да подава жалби, относно количествени или качествени отклонения и дефекти на Продуктите, причинени от всякакъв вид неизправности.
  4.5 В случай, че в резултат на вина на Frisbo, Продуктът(ите), доставен на крайния клиент, бъде отказан от последния поради цялостна вина на Frisbo, Frisbo ще поеме разходите за връщане.
  4.6. Освен това, Продавачът предоставя на Frisbo доклади и писмена информация за действащото законодателство, относно съхраняването и / или обработката на Продукта и точния начин на издаване ,от името на Продавача, на фискалните документи, придружаващи Продуктите. Frisbo се освобождава от каквато и да е отговорност, ако Продуктите са повредени / във влошено състояние или унищожени в резултат на това, че Продавачът не предостави такава информация на Frisbo, или от грешки, съдържащи се във фискалните фактури, издадени за и от името на Продавача.
  4.7. "В случай, че след прекратяване на договора, Продавачът трябва да вземе продукти от помещенията за съхранение, предоставени от Frisbo, крайният срок за подготовката им за вземане се съобщава от Frisbo."

 

5 ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
5.1. В случай, че крайните клиенти върнат неотворени пакети, те ще бъдат поети от Frisbo, който след това ще предприеме следното:

 

 • да провери опаковките, за да установите евентуални щети, причинени по време на транспортиране, които не изискват конкретни познания,
 • да издаде кредитно известие, от името на Продавача, ако Продавачът поиска,
 • да отвори опаковките, да инспектира Продуктите и да ги въведе отново в първоначалната наличност или при стоките за връщане, в зависимост от решението на Продавача, след като бъде уведомен за щетите.

5.2. В случай, че крайните клиенти върнат отворени пакети, те ще бъдат поети от Frisbo, който след това ще предприеме следното:

 • да инспектира докладвания проблем (ако има такъв), ако такава проверка не изисква конкретни познания;
 • да потвърди или отрече проблема на Продавача, с ниво на препоръки, без обаче да поема отговорност за каквато и да било грешна оценка;
 • да инспектира Продукта, за да определи дали е използван или не, за консултативни цели;
 • да издаде на Продавача становище, относно износването след проверката за консултативни цели;
 • да издаде кредитно известие от името на Продавача, ако Продавачът поиска;
 • в зависимост от решението на Продавача, да въведе отново Продуктите на склад или, според случая, или към стоките за връщане и да изпрати всички заявки на Продавача, при поискване
5.3. Frisbo проверява докладваните проблеми (ако има такива) и потенциалната употреба на Продуктите, в рамките на 48 часа, след получаване на върнатите Продукти, при условие че тази проверка не изисква специфични познания и износването е видимо.
5.4 Продавачът може да поиска достъп до склада на Frisbo, с цел проверка на върнатите Продукти. Във всяка ситуация, в която Продавачът иска Frisbo да достави Продуктите, до собствените си помещения, разходите за доставка се поемат от Продавача.


 

 1. 6. ОБЕЩАНИЯ НА ПРОДАВАЧА
  6.1. С настоящото, Продавачът обещава и гарантира следното:
  а. Продава - и поверява на Frisbo за съхранение - единствено безопасни продукти, които отговарят на посочените изисквания или условията, наложени от действащото законодателство;
  б. Не продава опасни продукти или продукти, които имат несъответстващи параметри за сигурност, които могат да бъдат вредни или застрашават живота, здравето и / или сигурността на служителите на Frisbo, които работят с и обработват Продуктите;
  в. Опаковките на продукта, гарантират целостта и защитата на тяхното качество и са в съответствие със законовите разпоредби относно здравето на работното място, опазването на околната среда и безопасността на служителите на Frisbo, които работят и боравят с продуктите;
  г. Продавачът се задължава, да се въздържа от всякакви действия и / или дела, които се считат / представляват или могат да се считат / могат да представляват незаконни дейности или практики, които водят до или биха могли да доведат до санкции срещу Frisbo. Продавачът признава и се съгласява, че всякакви такива незаконни практики (независимо от тяхното естество) напълно оневиняват Frisbo и Продавачът носи пълна материална отговорност за тези практики. За избягване на съмнение, Продавачът се съгласява да плати изцяло и без право да оспорва или да се позовава на каквато и да е полза от разделяне или обсъждане, всяка глоба или парична санкция, наложена на Frisbo от всеки национален или общностен орган за извършване на всякакви практики, които противоречат на закона, обичая и / или морала.
  д. Продавачът гарантира доставката на Продуктите, до крайните клиенти чрез Frisbo и / или която и да е трета страна, в съответствие с всички приложими разпоредби и по-специално със законовите разпоредби относно производството, движението и предлагането на продукти, включително разпоредбите за етикетирането на продукта и защитата на потребителите.
  е. Продавачът разбира, че носи отговорност както за Клиентите, така и за трети страни (според случая) по въпроси, свързани с качеството и съответствието на Продуктите, включително задължението, относно гаранцията за Продуктите, доставени от Frisbo от нейно име.
  ж. Продавачът носи пълна отговорност за качеството на предоставената и показвана информация за всеки Продукт, в случай на несъответствия между физическия Продукт и представената и показана информация, като Продавачът е изцяло отговорен за такива несъответствия и се задължава да покрие изцяло всички щети, причинени на Клиента, трети страни и Frisbo. Освен това Продавачът разбира, че носи отговорност (и е изцяло отговорен, пред всеки държавен орган) за качеството на финансовата и / или фискална информация, предоставена на Frisbo за издаване от името на Продавача на фискалните документи, свързани с продуктите. В случай на неспазване, неправомерност, грешка и т.н. във връзка с фискалните документи, издадени от Frisbo от името на Продавача, последният е единствено отговорен за такива грешки, като поема отговорността за пълното обезщетяване на щетите, причинени на Клиента, трети страни и Frisbo, както и плащането на глоби / неустойки за забава / изпълнителни разходи / адвокатски хонорари и др., в съответствие с разпоредбите на раздел 4.3, или всяка клауза в споразумението и / или общите условия или всеки регулаторен акт.
  з. Продавачът се задължава да не използва Платформата Frisbo за злоупотреба и да не се опитва да получава достъп до данни и информация за други продавачи, които не са публични или достъпни за широката общественост;
  и. Продавачът се задължава да не използва автоматизирани приложения, за да получи неоторизиран достъп до платформата Frisbo, с цел автоматично извличане на информация, оказвайки по този начин влияние на функционалността, естествения трафик и статистиката.
  й. Продуктите се изпращат за съхранение в съответствие с националното законодателство на Държавата, в която се търгуват Продуктите, и Европейските закони, както и всички други законови разпоредби относно качеството на Продуктите, опаковките, етикетирането, маркирането, съответствието, тестването, сертифицирането, списъка на съставките, предвидимите рискове, инструкциите за употреба, работата, съхранението или съхраняването, противопоказанията, допълнителните забележки от групи продукти, като се спазват законодателството относно правата на потребителите и всички други регулаторни актове, стандарти, правила, решения и др .; Продавачът се задължава да предаде всички документи относно качеството на Продуктите, в момента на доставката до Frisbo, включително Декларацията за Съответствие на доставените продукти;
  6.2. Всяка Страна представлява и гарантира на другата Страна, че: (i) това е официално учредено и регистрирано дружество, валидно съществуващо, съгласно законите на държавата му на регистрация; (ii) тя е осигурила всички необходими вътрешни одобрения и има законното право и пълна власт и правомощия да приема и сключва споразумение за фулфилмънт услуги и следователно да спазва тези общи условия; (iii) извършването и изпълнението на задълженията, произтичащи от споразумението за фулфилмънт услуги и настоящите общи условия, приложими към споразумението, и всички други документи, които ще бъдат подготвени, в съответствие със споразумението и общите условия, няма да доведат до нарушение на приложимото законодателство, на Меморандума за Сътрудничество или на всяко друго споразумение, договореност или разбиране, по което то е страна или по което е обвързано; и (iv) има законното право и пълна власт, съгласно устава и организацията си, както и окончателните и задължителни разрешения, които притежава, да извършва всяка една от дейностите, които трябва да бъдат извършени, в съответствие с настоящите Общи Условия.
  6.3. Продавачът настоява и гарантира, че има законовите правомощия да се разпорежда с Продуктите, предмет на настоящото споразумение, и че е осигурил и поддържа валидни всички необходими лицензи и / или разрешения, че е подготвил / получил и поддържа валидни всички документи, изисквани от закона в това отношение (включително от производителя на Продуктите, според случая), спазвайки изискванията по отношение на съдържанието, формата и сроковете, предвидени в закона, при спазване на санкциите, предвидени във всички приложими разпоредби, споразумението за услуги за изпълнение и / или настоящите общи условия.
  6.4. Продавачът представя и гарантира, че Продуктите ще бъдат пуснати на пазара и доставени, в съответствие с всички приложими Разпоредби и по-специално правните разпоредби относно производството, движението и пускането на пазара на нехранителни продукти и храни, както е приложимо, включително разпоредбите относно потребителите споразумения за защита, електронна търговия и дистанционни споразумения.
  6.5. Frisbo декларира, че е собственик на приложението Frisbo и след приемане от Продавача на настоящите Общи условия и сключване на Споразумението за фулфилмънт услуги, Frisbo ще предостави на Продавача място за съхранение на тази Платформа, където ще съхранява неговите продукти.
  6.6. Продавачът разбира и се съгласява, че Frisbo е свободен да предоставя същите услуги чрез Платформата Frisbo на своите преки конкуренти или да предоставя същите услуги на юридически лица, които продават Продукти, идентични или подобни на продуктите на Продавача или други видове продукти.
 1. 7. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  7.1. С настоящото, Продавачът обещава и гарантира, че притежава правата върху интелектуалната собственост, необходими за пускането на пазара на продуктите, поема пълна отговорност за промотирането и пускането на пазара на продуктите и е изцяло отговорен, в случай на искове, предполагащи нарушаване на права на интелектуална собственост или права на други трети страни, свързани с Продуктите.
  7.2. Продавачът разбира и се съгласява, че достъпът му до приложението Frisbo, в никакъв случай не представлява прехвърляне на право на собственост върху него или на техните изходни кодове или каквито и да е свързани права, свързани с тези ИТ инструменти. Всички права на интелектуална собственост, свързани с тях, и всички последващи промени и / или актуализации, внесени в такива инструменти, включително свързани с Приложението, и към тяхното създаване, всички права на интелектуална собственост, получени от всяка работа, оборудване или изобретение, създадени / разработени от Frisbo, през тези ИТ инструменти са и ще останат изключителна собственост на Frisbo. Frisbo предоставя на Продавача неизключително право и лиценз за използване на тези ИТ инструменти, по време на срока на споразумението. Освен това цялата технология, производствен опит и ноу-хау, включени в услугите на Frisbo, независимо дали са патентовани или не, ще останат изключителна собственост на Frisbo.
  7.3. В случай че Frisbo получи от трета страна / друг продавач рекламация или уведомление, относно предполагаемо нарушение на правата върху интелектуална собственост от Продавача, Frisbo има право да блокира съхраняваните продукти до изясняване на ситуацията, посочена в иска или уведомлението и не носи отговорност за щети или неусвоени приходи. Докато не се изясни ситуацията, Продавачът се задължава да не предприема никакви действия, по отношение на продуктите, предмет на рекламация или уведомление.

 

 1. 8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Поверителност:
  8.1.1. Страните се задължават да не разкриват, както по време на срока на настоящото Споразумение, така и след изтичането му, всякаква привилегирована или поверителна информация (напр .: цялата материална или нематериална, професионална, търговска, техническа, финансова или какъвто и да е друг вид създадена, разработена информация, получена, събрана или използвана в хода или във връзка с дейностите, извършвани от страните, включително, но не само, информация, свързана с идентичността на филиали, бизнес партньори, консултанти, служители на страните, включително, но не се ограничава до, търговски условия, бизнес методи, корпоративни планове, системи за управление, финанси, кристализация на нови възможности за бизнес или проекти за научноизследователска и развойна дейност, изпълнявани от страните или техните бизнес партньори или филиали, разходи, договорни условия, пазарни проучвания, собственост или използвани права на интелектуална собственост, ИТ инфраструктура, политика за насърчаване, предложения за развитие и разширяване на дейността на страни или други аспекти, свързани с популяризирането или продажбата на всякакви минали, настоящи или бъдещи продукти или услуги на страните или техните филиали или бизнес партньори, включително, без ограничение, информация и планове за продажби, пазарни дялове и статистика на цените, маркетинг планове, доклади за пазарни проучвания, техники на продажби, ценоразписи, покупни цени, структура на продажбите и отстъпките, промоционални и рекламни материали, имена, адреси, телефонни номера и имена за контакт на действителни и бъдещи Клиенти и действителни и бъдещи доставчици на Страните или техните филиали или бизнес партньори, естеството на тяхната дейност, търговски формули, процеси, изобретения, чертежи, ноу-хау, открития и техническа информация за проектирането, производството и доставката / предоставянето на всички минали, настоящи или бъдещи продукти или услуги на Страните или техните партньори или бизнес партньори), в смисъл, че страните се задължават да:
  а. да пази строго поверително и не разкрива или разрешава разкриването на поверителна информация на което и да е лице;
  б. да не използва поверителна информация, освен за изпълнение на задълженията си, по настоящото Споразумение и за никакви други цели, както и да не разрешава използването на поверителна информация от трета страна, освен с писменото одобрение на другите Страни.
  8.1.2. В случай на нарушение на клаузата за конфиденциалност, разкриващата страна е длъжна да заплати обезщетение за покриване на щетите, причинени на другата Страна.
  8.1.3. Горните разпоредби не се прилагат, ако и доколкото разкриването се отнася до информация, по отношение на която Страните са се съгласили писмено, че не е поверителна и / или поверителна информация, която страната е длъжна да разкрие в съответствие с приложимия закон или разпоредби и / или съгласно заповед, издадена от съответен орган; ако това е така, веднага щом бъде получено искане за оповестяване, оповестяващата страна уведомява другата Страна и полага всички разумни усилия да сътрудничи с другата Страна в действията, които последната счете за подходящи с цел защита на нейните интереси. Във всеки случай разкриването се отнася стриктно към тази част от поверителната информация, която се изисква да бъде оповестена, и Страните ще се споразумеят за датата и съдържанието на разкриването и ще гарантират, че лицата, на които се разкрива информацията, са запознати с тяхното поверително естество и продължават да го уважават;
  Обработка на лични данни:
  8.2.1 Обработване на Личните Данни от Frisbo (действащ като Обработващ в отношенията си с Продавача, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и на свободното движение на такива данни) в името и за сметка на Продавача (действащ като Регулатор, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и безплатното движение на такива данни) ще се извършва, в съответствие с разпоредбите на съответния раздел от общите условия.

 

 1. 9. УВЕДОМЛЕНИЯ
  9.1. Всяка комуникация, уведомление или известие, изпратено от едната от Страните до другата, е валидно само ако е изпратено от поне един от следните начини: (i) лична доставка, (ii) куриерска доставка, (iii) електронна поща или (iv) препоръчано писмо с обратна разписка до съответните адреси на страните, които могат да бъдат намерени в съображенията на споразумението за фулфилмънт услуги.
  9.2. Ако е изпратено по електронна поща, уведомлението се счита за получено, ако не е генерирано съобщение за грешка или „извън офиса“ от сървъра на получателя и / или ако има доклад за потвърждение, в същия ден, ако уведомлението е изпратено в работни дни между 09:00 и 17:00 часа или на следващия работен ден, ако уведомлението е изпратено извън тези часове.
  9.3. В случай че пощенският адрес и / или електронният адрес, посочен от страните за обмен на съобщения, уведомления или известия, се променят, както и в случай на промени по отношение на лицата за контакт / представители, назначени за изпълнение на настоящото Споразумение, съответната Страна незабавно уведомява писмено другите Страни. Освен това, Страните се задължават да се информират писмено, веднага щом настъпят някое от следните събития: промяна в идентификационните данни на дружеството, започване на закриване, ликвидация, несъстоятелност, съдебна или доброволна реорганизация и / или процедура по фалит от или срещу една от Страните.
  10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ
  10.1. Тези Общи условия и Споразумението за Фулфилмънт Услуги, ще се ръководят и тълкуват в съответствие с Румънското законодателство. Страните ще положат най-добрите си усилия, за да разрешат по приятелски начин всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящите Общи Условия, които представляват неразделна част от Споразумението за Фулфилмънт Услуги, сключено от Страните. В случай, че не успеят да постигнат мирно уреждане, спорът ще бъде отнесен до компетентните съдилища на мястото, където се намира седалището на Frisbo.
 2.  
 1. 11. ДРУГО
  11.1. Настоящите общи условия (включително всички приложения към тях), както и Споразумението за Фулфилмънт Услуги, сключено от Страните (включително всички приложения към него), съставляват цялото споразумение на страните, отнасящо се до предмета на фулфилмънт услуги, и заместват и анулира всички предишни споразумения, обещания и договорености на Страните, във връзка с обсъждания в тях предмет.
  11.2. Всяка поправка или изменение на Общите условия се извършва в писмена форма, в електронен вид, в съответствие с разпоредбите на тази клауза. Frisbo си запазва правото да променя по всяко време някоя от разпоредбите, съдържащи се в Общите Условия, свързани със Споразумението за Фулфилмънт Услуги (включително всички приложения към него). Продавачът ще бъде информиран за промените най-малко 5 (пет) календарни дни, преди същите да влязат в сила. Ако Продавачът не е съгласен с предложените промени, той ще има възможност едностранно да прекрати споразумението за фулфилмънт услуги и, косвено, Общите условия, както е посочено в глава 9 от Споразумението „Прекратяване на Споразумението“. Ако Продавачът не прекрати Общите условия в горепосочения срок, ще се счита, че е приел промените след изтичане на срока. Актуализираните версии на всеки от документите, които представляват неразделна част от Общите условия, ще превалират.
  11.3. Страните се споразумяват, че няма да правят изявления за пресата и / или други публични изявления (включително в онлайн средата), които биха могли да навредят на имиджа на другата Страна, като наказанието е да бъдат съдени за щети.
  12. Обработка на данни
  Тази глава определя специфични правила, относно обработката на лични данни от Продавача, действащ като Регулатор, чрез SC Frisbo Efulfillment SRL, действащ като Обработващ, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица, по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, както и всяко последващо национално законодателство за защита на личните данни (наричано по-долу „GDPR“).
  12.1.По отношение на обработването на личните данни, Frisbo действа като Обработващ, в отношенията си с Продавача, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и обработва Личните данни в името и от името на Продавача (действащ като Регулатор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни).
  Регулаторът установява целите и ограниченията на обработката на Лични Данни, съгласно настоящото Споразумение и, когато е подходящо, средствата, чрез които тези данни се обработват, и други детайли за обработка, в зависимост от спецификата на предвидената обработка. Обработката на Лични Данни ще се извърши в съответствие с разпоредбите на тази глава. Личните данни ще бъдат обработвани, само при поискване и в границите, посочени в инструкцията, изпратена писмено или в електронен формат от Продавача (действащ като Регулатор), в рамките на предвидените в споразумението, общи условия, приложими към споразумението, непосредствено до тази глава, включително по отношение на прехвърлянето на лични данни на трета държава или международна организация. Ако задължението за трансфер е на Регулатора, т.е. на Frisbo, съгласно разпоредбите на законодателството на ЕС или на Румъния („приложимото право“), без да е необходимо такова указание, Обработващият ще уведоми Регулатора, преди да се извърши обработката или най-късно преди извършване на прехвърляне, ако това се изисква от закона, по време на обработването, освен ако разкриването е забранено, съгласно някои законови разпоредби от обществен интерес.
  Frisbo, в качеството си на Обработващ, ще обработва Личните Данни, само в рамките на границите и както е необходимо, за да изпълни целта на обработката, както е посочено в съответната глава, и няма да обработва данните за други цели или по начин, който не е предвиден в инструкциите на Продавача или противоречи на разпоредбите на Споразумението или Приложимото Право.
  Що се отнася до обработката на Лични Данни, Frisbo ще запази поверителността на Данните, по-специално по отношение на цялата Информация, получена в резултат на обработката, с изключение на оповестяванията, направени след получаване на писмено разрешение от Продавача.
  В съответствие с приложимото законодателство и като се вземе предвид състоянието и рискът от различна степен на вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, за да се оцени адекватното ниво на защита, трябва да се обърне специално внимание на рисковете, свързани с обработването: - неволното или незаконното унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или неоторизиран достъп до такива лични данни. По-специално, Регулаторът ще прилага в рамките на собствената си компания, техническите и организационни мерки, договорени в съответния график.
  В случай, че срещу Регулаторът е предявен иск във връзка с целите и ограниченията на обработването на Лични Данни, извършено съгласно това Споразумение от Обработващия за Регулатора, поради загуба или щета, причинена от дейности по обработка, които нарушават наредбите за поверителност на данните. от Субект на Данни, Регулаторът при никакви обстоятелства не може, в последствие да заведе процедура за предявяване на иск срещу Обработващия, за възстановяване на размера на обезщетението, съответстващ на лимитите за отговорност, договорени от Страните.
  Продавачът ще обезщети Обработващия, т.е. Frisbo, изцяло за и срещу всяка пряка и непряка материална или морална щета, включително разходи по процедурата и комисионни или санкции на Обработващия, наложени от всеки съответен орган, в резултат на небрежно изпълнение, липса на изпълнение или неадекватно или късно изпълнение на задълженията, предвидени в настоящото Споразумение или Приложимия Закон или произтичащи от това. Продавачът ще обезщети и задържи Процесора, т.е. Frisbo, невинен спрямо и срещу каквито и да било и всякакви щети на неговият имидж или репутация, загуба на печалба или не спечелени приходи, които биха могли да бъдат резултат на неспазване на Споразумението или на разпоредбите на Приложимия Закон във връзка с изпълнението на настоящото Споразумение.
  12.2. Условия
  Както се използва в тази глава, условията ще се тълкуват в съответствие с GDPR и, когато е приложимо, те ще имат определенията, дадени в раздел 4 от GDPR.

12.3. Цел на обработката
Целта на обработката на лични данни е обработката на личните данни изпратени от Регулатора, от Обработващия, с цел предоставяне на услугите, предвидени в споразумението за основни услуги на Frisbo.
12.4. Събрани данни
Личните данни, предоставени от Регулатора и обработени съгласно това споразумение, са данни, въведени в следните полета:

12.4.1. Данни, свързани с поръчки, включително данни, събрани чрез кол център услугата:

 

компания

 

ръководство

 

дата на поръчка

 

дата на доставка

 

референтен номер на поръчката

 

 

 

 

 

Краен клиент – доставка

Улица, номер

 

местност

 

окръг

 

страна

 

телефон

 

Електронна поща

Краен клиент – фактуриране

Улица, номер

 

местност

 

окръг

 

страна

 

телефон

 

Електронна поща

 

TIN/PIN

 

Банкова сметка

 

 

Описание на поръчката

 

валута

 

 

По отношение на поръчаните продукти с информация, въведена в следните полета:

 

Код за търсене

обозначаване

описание

Категория на продукта

Под-категория

опаковка

ДДС

EAN код

SKU код

размер

 

Ценова листа

 

характеристики

 

връзки

 

12.4.2. Данни за доставка

 

Краен клиент– доставк

Улица, номер

 

местност

 

окръг

 

страна

 

телефон

 

Електронна поща

 

12.4.3. Данни за фактуриране

 

Краен клиент – фактуриране

Улица, номер

 

местност

 

окръг

 

страна

 

телефон

 

Електронна поща

 

TIN/PIN

 

Банкова сметка

 

12.5. Категории Субекти на Данни
Категориите Субекти на Данни са крайни клиенти на Продавача, които правят поръчка по някой от модалностите, използвани от Регулатора за продажба.
12.6. Специфични инструкции
Въз основа на споразумението и общите условия, приложими към споразумението за фулфилмънт услуги, Продавачът дава на Обработващия следните конкретни инструкции:
○ да събира и обработва лични данни, получени от Регулатора, директно за целите, определени в раздел 12.8. Тези данни са тези, посочени в раздел 12.4.
○ всяка друга инструкция, изпратена писмено - в електронен формат или на хартиен носител - от Продавача, която се отнася до дейностите, извършвани съгласно споразумението и не противоречи на GDPR, според Обработващия.


12.7. Продължителност на обработката
Продължителността на обработката на лични данни е същата като срока на договора за основни услуги.
12.8 Естество и цел на обработката
Естеството и целта на обработката са тези, установени от Продавача въз основа на Споразумението за Фулфилмънт Услуги, а именно предоставянето на Услугите за Електронен Фулфилмънт на Frisbo.
12.9. Под-обработвачи
Ако обработването на данните на Продавача или определени части от обработката, се извършва от Обработващия, чрез други лица, назначени като под-обработвачи, трябва да се спазват следните принципи:
12.9.1. В този раздел Продавачът разбира и се съгласява да упълномощи Обработващия, т.е. Frisbo, да обработва неговите данни чрез следните под-обработвачи за следните дейности:
– за данните в раздел 12.4.1.
- TeamShare, Румъния - услуги за техническо посредничество
- Digital Ocean, САЩ - хостинг услуги. Digital Ocean е сертифициран по Програмата за Защита на Личните Данни между ЕС и САЩ.
- Optivoice, Румъния - кол център услуги (единствено за клиенти, които активират тази услуга)
- за данните в раздел 12.4.2.
- Партньорски зали на Frisbo (идентифицирани в зависимост от клиента), Румъния - услуги, състоящи се в съхранение, опаковане и подготовка за доставка, както и действия по връщания от Крайните клиенти
- Куриери и превозвачи (идентифицирани в зависимост от клиента), Румъния - услуги за доставка- за данните в раздел 12.4.3
- Партньорски зали на Frisbo (идентифицирани в зависимост от клиента), Румъния - услуги, състоящи се в съхранение, опаковане и подготовка за доставка, както и действия по връщания от Крайните клиенти
12.9.2. За бъдещи под-обработвачи, Обработващия, т.е. Frisbo, получава общо разрешение за сключване на подизпълнителски договор, с всеки доставчик в ЕС, ЕИП или друга държава с адекватно ниво на защита, признато чрез решение на Европейската комисия, което се изисква за определени части на обработката на данни, в рамките на споразумението и осигурява подходящо ниво на сигурност, поне на нивото на споразумението и общите условия, които са неразделна част от споразумението за услуги за изпълнение. Това разрешение включва задължението за информиране на Продавача чрез съобщение, изпратено през акаунта на уебсайта на Frisbo или чрез електронна поща. Продавачът има възможност да повдигне възражения в рамките на 2 работни дни.
12.10. Права и Задължения на Продавача в качеството му на Регулатор
Права:- да получава информация от Обработващия или да проверява чрез назначен одитор дали Обработващия, т.е. Frisbo, има и прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че обработката отговаря на изискванията на GDPR; проверката ще се извърши, въз основа на предварително писмено уведомление, изпратено най-малко 14 работни дни преди планирането на проверката;
- да получи подкрепа от Обработващия, т.е. Frisbo, по-специално във връзка с изпълнението на задължението си да отговаря на заявленията, подадени от субектите на данни при упражняване на правата им по GDPR;
- да възразява срещу други под-обработвачи съгласно раздел 12.9.2;
Задължения:
- да спазва разпоредбите на GDPR, по отношение на задълженията си като регулатор на личните данни, събрани или обработвани от Оработващия, от негово име;
- да уведомява субектите на данни съгласно GDPR, включително по отношение на информацията, относно обработката на данни от Обработващия данни, съгласно настоящото Споразумение;
- да бъде изцяло отговорен за определянето на правното основание за обработка на лични данни, предмет на настоящото Споразумение;
- да прилага подходящи технически и организационни мерки в съответствие с GDPR, включително осигуряване на сигурността на данните, предавани на Обработващия;
Продавачът разбира, че след като данните бъдат изтрити, след приключване на предоставянето на услугите от Обработващия, в съответствие със задълженията, установени в GDPR и раздел 12.11, Данните вече не могат да бъдат извлечани и единствената отговорност на Продавача е да гарантира, че е направил пълно копие на тези Данни. Във всички ситуации, в които Продавачът е този, който трябва да изпълни задължение, като например да информира субекта на данните за нарушение, свързано с неговите лични данни, Обработващият не може да носи отговорност за бездействието на Продавача, по отношение на това задължение.
12.11. Права и задължения на Frisbo:
Задължение:
- незабавно да информира Продавача, ако според Обрабтващия, дадена инструкция противоречи на GDPR и / или друга правна разпоредба, относно обработката на лични данни;
- да гарантира сигурността на личните данни, обработвани от името на Продавача в съответствие с раздел 32 от GDPR и разпоредбите на тази глава;
- да информира Продавача, без ненужно забавяне, за всяко нарушение на сигурността на личните данни на Продавача, настъпило по време на обработката, извършена от Обработващия;
- да предостави на Продавача цялата информация, необходима за целите на уведомяването, ако е приложимо, на съответния орган за инцидент с нарушение на данни, без обаче да замества себе си с Продавача, по отношение на задължението му да изпрати уведомлението;
- да съдейства на Продавача, при осигуряване спазването на задълженията, определени в раздели 32-36 от GDPR;
- да съдейства на Регулатора, при обработката на евентуални заявки, подадени от субектите на данни, или да препрати на регулатора всяка заявка, получена от субектите на данни във връзка с лични данни, които са били събрани и обработени от Обработващия, в рамките на максимум 5 календарни дни от получаването им. Тази помощ не се прилага, ако Продавачът вече има, в предоставените от Преработвателя технически средства, възможността директно да разреши заявката на субекта на данните (Например: Право на достъп - когато Продавачът вече разполага с цялата информация за данните, които събира);
- да не разкрива лични данни и / или поверителна информация, която може да бъде лични данни, постъпили във владение по време на изпълнението на споразумението;
- да осигурява обучение на персонала, упълномощен да обработва лични данни относно поверителността на тези данни;
- да се гарантира, че служителите и подизпълнителите са обвързани от едни и същи задължения за поверителност;
Права:
- да разкрива определени лични данни по искане на орган, публична институция или съд с компетентна юрисдикция или друга трета страна, оправомощена съгласно закона, по силата на законово задължение или други предписани от закона условия.
- да набира под-обработващи, съгласно разпоредбите на тази глава или в случай, че той е получил одобрение от Регулатора;
- да възстановява разходите, направени при предоставяне на помощ на Регулатора в ситуациите, предвидени от GDPR, ако размерът на тези разходи надвишава месечните разходи за услугите, предоставяни от Обработващия.
- да използва анонимизирана статистическа информация, получена след дейностите, извършвани по силата на споразумението или при нормалното провеждане на дейността.
- задължението за изтриване на всички данни, събрани съгласно и във връзка с настоящото споразумение, в качеството му на обработващ в рамките на максимум 3 до 6 месеца, след прекратяване на споразумението. В случай, че субектът на данни изрично поиска изтриването на данни, Обработващият се задължава да изпълни това искане, в съответствие с изричните изисквания, предвидени в действащия закон. Обработващият не може да определя цели или средства за обработка на лични данни, като тази отговорност носи единствено Регулатора.
2.12 Сигурност на обработката
12.12.1. Обработващият трябва да прилага адекватни технически и организационни мерки, за да осигури подходящи мерки, базирани на риска, в съответствие с най-добрите практики в индустрията. При определяне на подходящото ниво на сигурност, Обработващият, т.е. Frisbo, трябва да вземе предвид текущото състояние на технологичния прогрес, разходите за въвеждане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката, както и различните степени на риск и тежест за правата и свободите на физическите лица, както и рисковете, свързани с обработването, особено тези, които могат да доведат до неволно или незаконно унищожаване, загуба, промяна или неразрешено разкриване на личните данни, изпратени, съхранявани или обработени по друг начин или неправомерен достъп до такива лични данни.
Тези мерки са централизирани в Политиката за Вътрешна Сигурност, която е достъпна при поискване.
12.12.2. Обработващият може доброволно и периодично да изпраща на Регулатора обобщения на констатациите на одиторите по сигурността (след изтриване на бизнес или поверителна информация), за да демонстрира продължаващите си дейности по този въпрос.

12.13. Ограничаване на отговорността
Продавачът се съгласява да освободи Обработващия, т.е. Frisbo, от всякаква отговорност за щети, които могат да възникнат от:
- неизпълнение на задълженията си по споразумението, поради събития извън контрола на Обработващия;
- спазването или неспазването на инструкциите на Регулатора, предшествани от уведомление относно неговата незаконосъобразност;
- липса или недействителност на съгласието на субектите на данни или използването на неправилни правни основания от страна на Регулатора;
- нарушение на договора поради определени действия на Регулатора.
12.14. Определяне на отговорността
Продавачът и Обработващият, т.е. Frisbo, очертават своите отговорности, по отношение на осигуряването на защита на личните данни (напр. Конфиденциалност или сигурност на обработката), в зависимост от достъпа и реалния контрол върху данните, както от договорна, така и от техническа гледна точка.


13. Заключителни разпоредби.
Продавачът потвърждава, че е взел предвид всички общи условия, приложими към Споразумението за фулфилмънт услуги, за изпълнение на задълженията си. Продавачът потвърждава, че тези условия представляват израз на волята му и че се съгласява да бъде изцяло обвързан от същото, при изпълнение на задълженията си, като разбира и е съгласен, че тези общи условия са неразделна част от споразумение, изпълнено от и между страните.

С подписването на споразумението страните заявяват своето знание и изрично и недвусмислено приемат разпоредбите на Общите условия, приложими към Споразумението за Фулфилмънт Услуги.